ਇਸ ਵੈਬਸਾਇਟ ਦਾ ਵਧੇਰਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਇਥੇ ਅਕਾਊਂਟ ਜਰੂਰ ਬਣਾਵੋ | ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ ਈ-ਪਤ੍ਰਿਕਾ ਡਾਉਣਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ | ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਈ-ਮੇਲ scapepunjab@gmail.com ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਯੁਨੀਕੋਡ ਡਰਾਇਵਰ ਡਾਉਨਲੋਡ

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਦੋ ਤਰਾ ਦੇ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ (layout) ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇ
1) ਰਮਿੰਗਟਨ
2) ਫੋਨੇਟਿਕ

ਰਮਿੰਗਟਨ ਕੀ-ਬੋਰਡ

ਇਹ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਇਪਰਾਈਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੱਖਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਸੀਸ ਫੌਂਟ ਦੀ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਹੇਠਾ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਬਿਨਾ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀ ਤੋ
ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਨਾਲ

ਫੋਨੇਟਿਕ ਕੀ-ਬੋਰਡ

ਇਹ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ QWERTY ਕੀ-ਬੋਰਡ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਦੀ ਧੁਨੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਪਰ ਟਾਇਪ ਸਿਖਣਾ ਅਸਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕੇ ਇਸ ਉਪਰ ਟਾਇਪਿੰਗ ਗਤੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਫੌਂਟ Anmollipi ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਹੇਠਾ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਬਿਨਾ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀ ਤੋ
ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਨਾਲ

ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਖੋਜ

*ਜਰੂਰੀ: ਸਮਗਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਕੋਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਾਈਪ ਕਰੋ।

ਸਕੇਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ

ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ ਈ-ਪਤ੍ਰਿਕਾ ਨਵੰਬਰ ਅੰਕ