ਇਸ ਵੈਬਸਾਇਟ ਦਾ ਵਧੇਰਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਇਥੇ ਅਕਾਊਂਟ ਜਰੂਰ ਬਣਾਵੋ | ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ ਈ-ਪਤ੍ਰਿਕਾ ਡਾਉਣਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ | ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਈ-ਮੇਲ scapepunjab@gmail.com ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਆਪ ਜੀ ਵਲੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਪਤੱਰ

XhnK pDdhnK ;jkok p[ZY/ j\'J/ wkfgnk dk

XhnK pDdhnK ;jkok p[ZY/ j\'J/ wkfgnk dk
g[okD/ ;w/ As\' Aubh nk ojhnK ejktsk
* g[Zs j[zd/ p\'jV dhnK SktK p[ZY/ j\'J/ wkfgnk bJh *
go nZi eZb fJj ejktsk ;cab j\'D dh pikJ/ n;cab j\' ojhnK jB . fit/ ekch ;wK gfjbk pi[or wksk-fgsk ns/ p\'jV d/ doZys B{z pj[s finkdk nfjwhns fdZsh ikdh ;h . feT[fe fi; soQk wksk-fgsk nkgD/ pZfunK B{z nkg G[Zy/ fsjkJ/ ofj e/ th pZfunK B{z uzrk ofjD ;fjD, ykD ghD ns/ gfjBD bJh fdzd/ jB T[; soQk jh p\'jV d/ doZys dh SK fJzBh ;zxDh j[zdh j? fe fJe dotki/ dk o{g XkoB eo iKdh j? . dotkik i\' fe fJe yk;a ofjD p;a/ok wzfBnk ikdk ;h . T[;/ soQK jh pZu/ th nkgD/ wksk-fgsk dh nkfrnk dk g{oh soQk gkbD eod/ j\'J/ T[BK d/ ej/ pr?o gbKr th Bjh Ag[ZNd/ ;B . go nZi eZb B\"itkB nkgD/ pi[or wksk-fgsk B{z nkgD/ f;o dk ski ;wMD dh fpikJ/ ;r\' nkgD/ f;o s/ (p\'M) Gko ;wMd/ jB . fJ;/ soQk jh w/ohnK nZyK d/ fpbe[b ;jkwD/ nfijk jh tkgfonk fi; B{z ;[D e/ jo fJe d/ nZyK ftu\' nkg w[jko/ jh nZEo{ tfj iKd/ jB j\'fJnk fJzM fe w? fJe fgzv ftu pZ; ;N?v s/ yVk ;h fe fJe pi[or n\"os i\' fe ;\'Nh d/ ;jko/ , fBrk th ekch xZN j\'D eko n?Be th bZrh j\'Jh ;h w;K jh j\'bh-j\'bh s[odh j\'Jh vkeNo s\' AdtkJh b? e/ nkJh ;h ns/ T[; B/ ;kv/ B/V/ jh yV/ fJe ftfdnkoEh B{z fejk fe t/ g[Zs w?B{z w/oh Xh Bkb c\'B s\' AE\'Vh rZb eotk d/ efjzd/ j\'J/ jh o\' gJh T[; ftfdnkoEh B/ pi[or n\"os s/ so; eod/ j\'J/ c\'B fwbk e/ cVk fdZsk fi; ftu wksk nkgDh Xh B{z d[y Goh dk;skB fJ; soQk ;[Dk ojh ;h fe XhJ/ w? Apj[s fpwko jK w/o/ g/N ftu jo ;w/ Adod j[zdk ofjzdk j? s/ vkeNo B/ w?B{z nokw eoB bJh fejk j? go i\' xo/ g[Zso B{zj jB T[j w?B{z nokw eoB dh fpikJ/ xo/b{ ezw eoB bJh wip{o eo oj/ jB go w? Aezw eoB s\' An;woE jK . vkeNo B/ w?B{z fJE\' sZe efj fdZsk j? fe i/eo j[D s{z e\'Jh i\'o Gko tkbk ezw eo/rh iK finkdk bzwh d{oh s[o e/ sfj eo/rh sK s/oh fe;/ ;w/ Ath w\"s j\' ;edh j? . go XhJ/ w? As?B{z fJj g[Sdh jK fe i/eo s{z ej/ sK w? Auko-gzi fdB s/o/ e\'b nk e/ nokw eo btK ns/ mhe j\' iktk sK Xh wK d/ w{zj\' efjD s\' AgfjbK jh tko-tko fJj efj ojh ;h wK s{z w/o/ gk; nk ik w? s[jkB{z nkg/ jh ;KG btKrh ns/ fe;/ uzr/ vkeNo B{{z fdyk e/ fJbki eotKtKrh . fiE\' fJj Gbh-Gks jh ;kps j[zdk j? fe j[D g[Zs Bjh A;r\' XhnK jh wkfgnk dk ;jkok pDdhnK jB . ns/ nzs ftu w? A;ko/ thoK-GoktK B{z fJj jh efjDk ukjtKrk fe Go{D jZfsnk d/ fybkc tZX s\' AtZX vN ikU .
XhnK pDdhnK ;jkok p[ZY/ j\'J/ wkfgnk dk .

fJepkb f;zx pokV
fgzv s/ vkeL GbkJhnkDk,
fibQK ;qh w[es;o ;kfjp-152101
w\'pkfJb L 98145-00156
E-mail : iqubalbrar@gmail.com

iqubalbrar ਵਲੋ

ਬਹੁਤ-2 ਵਧਾਈਆ ਜੀ

ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਲੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮੁਹਿਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-2 ਵਧਾਈਆ ਜੀ...!!!

ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਵਲੋ

ਸਕੇਪ ਲਈ ਸ਼ੂਬ-ਕਾਮਨਾਂਵਾ

ਮੈਨੂੰ ਕੂੱਛ ਜਾਇਦਾ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਨਹੀ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਕੌਸ਼ੀਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸਕੇਪ ਦੀ ਪਹੀਲੀ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਜੋਇਨ ਕਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਜੀਤ ਅਤੇ ਮਨਦੀਪ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਸਮਝਿਆ ਕੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾ ਦੀ ਇਸ ਅਰੰਭੀ ਹੋਈ ਮੋਹਿਮ ਵਿਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਾ।
ਸਕੇਪ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁਨੀਸ਼ਤ ਲੀਹਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦਸੀਆ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਬਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਇਅੲ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਨ ‘ਚ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਜਨੀ ਜਾਇਦਾ ਪੀਛੜ ਚੁਕੀ ਹੈ।
ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਸਕੇਪ ਨੇ ਮੋਹਿਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਲਗਣ ਅਤੇ ਮਹਿਨਤ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅਗੇ ਵਧਾਉਣਗੇ ਇਸ ਵਿਚ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੋ ਸਾਥ ਚਹਿਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜਰੂਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾਂ

ਚਰਨਜੀਵ ਸਿੰਘ ਵਲੋ

SCAPE New but most needed Soceities for today genration

Hi, I am Aman. I’m Engineer in Mohali. I joined SCAPE few days back. No doubt its new society and find such unique society who work for our mother tounge. No doubt Our next generation is not aware for our mother tounge may be due to school or students societies. Hope it will help new generation to learn Punjabi language because I believe our generation is inspiring from technology .If we teach Punjabi with improvising in technology it help them to learn easily understand Language
My good wishes with SCAPE and promising them to give every possible help they needed
Thanks
Amandeep Singh

Amandeep Singh ਵਲੋ

ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਖੋਜ

*ਜਰੂਰੀ: ਸਮਗਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਕੋਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਾਈਪ ਕਰੋ।

ਸਕੇਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ

ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ ਈ-ਪਤ੍ਰਿਕਾ ਨਵੰਬਰ ਅੰਕ