ਇਸ ਵੈਬਸਾਇਟ ਦਾ ਵਧੇਰਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਇਥੇ ਅਕਾਊਂਟ ਜਰੂਰ ਬਣਾਵੋ | ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ ਈ-ਪਤ੍ਰਿਕਾ ਡਾਉਣਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ | ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਈ-ਮੇਲ scapepunjab@gmail.com ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਆਨ-ਲਾਇਨ ਟਾਈਪਿੰਗ ਪੈਡ

ਬੰਦ ਕਰੋ
ਟਾਈਪਿੰਗ ਪੈਡ ਯੂਨੀਕੋਡ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਧਿਆਣ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗਲਾਂ
  • ਿ (ਸਿਹਾਰੀ) ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ "ਦਿਨ" ਤਾਂ ਦ + ਿ +ਨ = ਦਿਨ
  • ਇੰਨਸਕ੍ਰਿਪਟ ਫੋਨੈਟਿਕ ਰਮਿੰਗਟਨ

    ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਖੋਜ

    *ਜਰੂਰੀ: ਸਮਗਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਕੋਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਾਈਪ ਕਰੋ।

    ਸਕੇਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ

    ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ ਈ-ਪਤ੍ਰਿਕਾ ਨਵੰਬਰ ਅੰਕ