ਇਸ ਵੈਬਸਾਇਟ ਦਾ ਵਧੇਰਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਇਥੇ ਅਕਾਊਂਟ ਜਰੂਰ ਬਣਾਵੋ | ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ ਈ-ਪਤ੍ਰਿਕਾ ਡਾਉਣਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ | ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਈ-ਮੇਲ scapepunjab@gmail.com ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਸਿਖੋ ਹਿੰਦੀ ਆਡਿਓ

YouTube

Programming Mantra Channel Interoduction

Author : Programming.Mantra
Time Duration : 9:51 Minute
Description ਹੁਣ ਜਾਣੋ ਹਿੰਦੀ ਆਡਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇ HTML ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈੰਗੂਏਜ਼ ਨਾਲ ਵੈਬਸਾਇਟ ਕਿਵੇ ਬਨਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
YouTube

Make webpage using HTML and CSS (Hindi Audio)

Author : Programming.Mantra
Time Duration : 13:23 Minute
Description ਹੁਣ ਜਾਣੋ ਹਿੰਦੀ ਆਡਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇ HTML ਅਤੇ CSS ਦੀ ਸਾਹਿਤਾ ਨਾਲ ਵੈਬਸਾਇਟ ਕਿਵੇ ਬਨਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
YouTube

Upload File Securely on server using PHP (Hindi Audio)

Author : Programming.Mantra
Time Duration : 11:55 Minute
Description
ਹੁਣ ਜਾਣੋ ਹਿੰਦੀ ਆਡਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀ ਕੋਈ ਫਾਇਲ PHP language ਦੁਆਰਾ ਕਿਵੇਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
YouTube

PHP basic tutorial

Author : Programming.Mantra
Time Duration : 11:55 Minute
Description
ਹੁਣ ਸਿਖੋ ਹਿੰਦੀ ਆਡਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਬਸਾਇਟ ਬਨਾਣ ਲਈ PHP language ਕਿਸ ਤਰਾ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
YouTube

ETT punjabi Typing Tutor

ਆਓ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਿਖਿੲੇ।
YouTube

ਪੰਜਾਬੀ ਯੁਨੀਕੋਡ, Install

Author : Scape Punjab
Time Duration : 04:56 Minute
Description
ਪੰਜਾਬੀ ਯੁਨੀਕੋਡ ਕਿਵੇਂ ਇਨਸਟਾਲ ਕਰਿਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ
ਆਓ ਜਾਣਿਏ

ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਖੋਜ

*ਜਰੂਰੀ: ਸਮਗਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਕੋਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਾਈਪ ਕਰੋ।

ਸਕੇਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ

ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ ਈ-ਪਤ੍ਰਿਕਾ ਨਵੰਬਰ ਅੰਕ