ਆਓ..! ਸਕੇਪ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ

ਸਕੇਪ (SCAPE : Society of Computer Awareness and Programming Experts) ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਪਧੱਰ ਤੇ ਆ ਰਹੀਆ ਔਂਕੜਾ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੌੜੀਦੇ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਹਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਸੋਸਾਇਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਿ. ਹੈ। ਸਕੇਪ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਟੈਕਨਾਲੌਜੀ ਮਾਹਰਾ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਅਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਹਿਰਦ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਕੁੱਝ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਅਭਿਆਨ ਵੀ ਚਲਾਏ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਨਾਊਣ ਲਈ ਅਪਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਰੂਰ ਦੇਵੋ ਜੀ।

ਡਾ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਸੋਸਾਇਟੀ ਸਕੱਤਰ

Easyਟਾਈਪਿੰਗ Tutor

A Typing Training Software

ਇਜ਼ੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟਿਊਟਰ ਗੁਰਮੁੱਖੀ ਦੀ ਟਾਇਪਿੰਗ ਸਿਖਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ...

ਵਿਆਕਰਨ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਨਾਲੀ

A Gurmukhi Spell Checker

ਹੁਣ ਤੁਸੀ ਜਾਂਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੁਰਮੁਖੀ ਯੁਨੀਕੋਡ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਡਾਟਾ ਦੀਆ ਗਲਤੀਆ ...

ਗੁਰਮੁੱਖੀ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਡਰਾਇਵਰ

Convert to Gurmukhi Keyboard

ਇਹ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਇਪਰਾਈਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਨਾਇਆ ਗੀਆ ਹੈ ਅਤੇ...

ਸ਼ਬਦ-ਕੋਸ਼

English to Punjabi Online Dictonary

ਪੰਜਾਬੀ-ਕੋਸ਼ ਸ਼ਬਦਾ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾ ਨੇ ...